Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN
Sở Khoa học và Công nghệ