Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 t...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước