Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bánh đa Sở Kiện cho sản phẩm bánh đa của TT...

Đề tài/dự án NCKH  
QĐ V/v phê duyệt dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bánh đa Sở Kiện cho sản phẩm bánh đa của TT Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết:
2329.qd.PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam