Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt Dự án: "xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo chất lượng cao Bình Lục cho một số ...

Đề tài/dự án NCKH  
QĐ V/v phê duyệt Dự án: "xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo chất lượng cao Bình Lục cho một số sản phẩm gạo của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết:
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam