Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ V/v Phê duyệt Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cá trắm đen Bình Lục" cho sản phẩm cá t...

Đề tài/dự án NCKH  
QĐ V/v Phê duyệt Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cá trắm đen Bình Lục" cho sản phẩm cá trắm đen của huyện Bình Lục"
Xem chi tiết:
2328.qd.PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam