Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt đề tài xây dựng mô hình sản xuất thử giống khoai tây mới Actrice theo liên kết chuỗi tại tỉnh Hà Nam

Đề tài/dự án NCKH  
QĐ V/v phê duyệt đề tài xây dựng mô hình sản xuất thử giống khoai tây mới Actrice theo liên kết chuỗi tại tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết:
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam