Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

https://www.vista.gov.vn/