Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tin tức sự kiện  
Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 Chi tiết Quyết định số 1516QĐ-UBND.pdf