Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Chiến lược đưa ra Tầm nhìn: Dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn. Dữ liệu góp phần chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

https://www.vista.gov.vn/