Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ - BƯỚC ĐI QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tin tức sự kiện  
PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ - BƯỚC ĐI QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2005 theo Quyết định số 68/2005/QĐ- TTg ngày 23/4/2005. Với mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Từ hiệu quả của việc triển khai Quyết định số 68 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 sau đây gọi tắt là (Chương trình).

Để chuẩn bị cơ sở pháp lý cho các địa phương có thể triển khai thực hiện Chương trình, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Chẳng hạn, Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình; Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ liên quan đến Chương trình; Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

Trong 16 năm qua, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã nhận được sự hưởng ứng, huy động được nguồn lực lớn từ hệ thống chính trị các địa phương và hệ thống doanh nghiệp. Tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tiến hành phê duyệt, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Với lợi thế phát triển nông nghiệp, Hà Nam cũng có những sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương đã trở thành thương hiệu có tiếng như: Cá kho Nhân Hậu, bánh đa nem làng Chều, lụa Nha Xá, trống Đọi Tam, gà móng Tiên Phong... Để khai thác giá trị của những sản phẩm này, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018­2020, Hà Nam đã xây dựng và ban hành Quyết định 1939/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình OCOP được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP phần lớn là sản phẩm làng nghề, một số sản phẩm đã có tiếng trên thị trường như: Chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Nhân Hậu, bánh Đa nem làng Chều... Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay trên địa bàn tỉnh hầu hết các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và kinh doanh mới chỉ tập trung sản xuất sản phẩm nguyên liệu chứ chưa chú trọng đến việc chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn mác, thương hiệu, quảng bá sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, chất lượng nhiều loại sản phẩm chưa cao, không đồng đều, chưa được tiêu chuẩn hóa; mẫu mã bao bì, kiểu dáng còn sơ sài, thiếu tính thương mại.

Ngoài ra lãnh đạo chính quyền một số địa phương vẫn còn lúng túng trong cách làm, xác định lợi thế, tiềm năng và chủ thể sản xuất; nhân lực thực hiện chương trình tại địa phương còn mỏng và yếu... Tại các địa phương chưa có nhiều hình thức tổ chức kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; sản xuất vẫn chủ yếu là tự phát, quy mô nhỏ, manh mún; việc áp dụng công nghệ tiến bộ vào sản xuất còn hạn chế.

Các sản phẩm sản xuất tại các địa phương còn nhỏ lẻ, sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình chưa nhiều, chất lượng sản phẩm còn ở tầm địa phương, mẫu mã, bao bì sản phẩm chưa được hoàn thiện, tính cạnh tranh yếu, công tác quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm chưa được chú trọng. Chính vì vậy, khả năng cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường chưa được như mong đợi.

Chính vì vậy, để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 966/KH- UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2022-2025, tối thiểu 30% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi bảo hộ.

Giai đoạn 2026-2030: Tối thiểu 50% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

* Để thực hiện đượcmục tiêu trên, kế hoạch đã đưa ra 5 nhiệm vụ, giảipháp thực hiện đó là:

- Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập, quản lý, phát triển và thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ

- Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: Hỗ trợ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, đặc thù, có l ợ i thế và sả n phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ: Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh, gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ; Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.

- Tăng cường công tác quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Hình thành, tạo dựng văn hoá sở hữu trí tuệ: Vinh danh, khen thưởng, nêu gương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác sở hữu trí tuệ./.

Anh Quân


Bản tin Khoa học và Công nghê