Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát hiện mới về sự phát triển của bệnh Parkinson

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Phát hiện mới về sự phát triển của bệnh Parkinson
Alpha-synuclein lần đầu tiên được phát hiện có liên quan đến bệnh Parkinson vào năm 1997, khi đột biến gen được phát hiện ở một số bệnh nhân. Các nghiên cứu sau đó cho thấy alpha-synuclein có nhiều trong thể Lewy, dấu hiệu bệnh lý chính của bệnh. Quan trọng hơn, alpha-synuclein liên quan đến bệnh tật này không tồn tại ở dạng tự nhiên mà bị gấp lại thành các hình dạng khác nhau.

https://www.vista.gov.vn/