Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai vùng Trung du Bắc Bộ. Áp dụng cho lưu vực sông Phan - Cà Lồ

Tin tức sự kiện  
Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai vùng Trung du Bắc Bộ. Áp dụng cho lưu vực sông Phan - Cà Lồ

https://www.vista.gov.vn/