Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2021: Hà Nam xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số

Tin tức sự kiện  
Năm 2021: Hà Nam xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2021, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đều có mạng cục bộ và kết nối Internet, mạng chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. 100% cơ quan hành chính nhà nước đã sử dụng chữ ký số của cơ quan và cá nhân trên văn bản điện tử. Các hệ thống thông tin dùng chung gồm có: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam. Hiện tại, một số phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng và triển khai tại một số cơ quan. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai hệ thống phòng họp không giấy; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên Smartphone; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19; triển khai phát triển đô thị thông minh; phát triển nguồn nhân lực, thực hiện an toàn thông tin. Hiện nay, tỉnh cũng đang triển khai dự án trang bị các thiết bị tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; thử nghiệm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung và kết nối với hệ thống liên thông các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin từ trung ương đến địa phương để khai thác cơ sở dữ liệu...

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2021, Hà Nam xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số và là 1 trong 23 tỉnh, thành phố cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4./. 


Sở Khoa học và Công nghệ