Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời tham gia các chương trình hợp tác tại Singapore và Canada

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Mời tham gia các chương trình hợp tác tại Singapore và Canada
thông tin các chương trình hợp tác và đề nghị đơn vị giới thiệu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký tham gia các chương trình.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam