Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

https://www.vista.gov.vn/
Tin liên quan