Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Tin tức sự kiện  
KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày31/3/2022 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chiếnlược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đếnnăm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện. Đặc biệt, năm 2022, Hà Nam xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025,định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam (Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 29/10/2021). Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số đã ban hành Quy chế hoạt động (Quyết định số 171/QĐ- BCĐ ngày 23/12/2021).

Trên cơ sở đó, Hà Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 85%. Trung tâm Tích hợp dữ liệu hiện nay công nghệ đã cũ, chưa đáp ứng về cả số lượng, chất lượng và công nghệ. Hiện tại, tỉnh đang triển khai dự án trang bị các thiết bị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, đến nay đã hoàn thiện giai đoạn 1. Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt mạng chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước nhưng mức độ sử dụng rất thấp; UBND tỉnh đã cho chủ trương triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II đến UBND các xã, phường, thị trấn.

Đã triển khai thử nghiệm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của quốc gia. Cấp 2.000 chứng thư số cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo cơ quan, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử. Một số phần mềm, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng và triển khai: Cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu lưu trữ...

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông được 4 cấp chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, trung ương. Các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng phần mềm vào công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan, đơn vị. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ,công chức từ cấp tỉnh đếncấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trongcông việc là 95%.

Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã,thành phố; hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính  phủ. Triển khai Hệ thống hộinghị truyền hình: Trang bị phòng  họp trực tuyến từUBND tỉnh với UBND cấp huyện; UBND cấp xã với UBND cấp huyện (tổng số 116 điểm cầu), có kết nối với Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin; trả lời kịp thời câu hỏi thắc mắc của người dân vàdoanh nghiệp. Cổng thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Tích hợp gần 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh hiện nay cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tổng số bộ thủ tục hành chính: 1.885 bộ, trong đó: Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 chiếm 90,7%; dịch vụ công trực tuyến mức 2 chiếm 9,3%. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống: Năm 2021: 219.486 bộ; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; có 57.646 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 26,3% (năm 2020, đạt 4,8%).

Đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnhHà Nam: Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin của các sở, ngành; một vài chỉ số về kinh tế - xã hội được các ngành cung cấp số liệu và cập nhật vào hệ thống. Sở Thông tin và Truyền thông đang tham mưu thuê phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh. Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh thành phố Phủ Lý: Tích hợp, kết nối hệ thống camera giám sát giao thông trên một số tuyến đường.

Nhân lực quản trị và vận hành hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đều có trình độ đại học trở lên về công nghệ thông tin, một số cán bộ, công chức, viên chức đã có các chứng chỉ quốc tế CCNA. Tại mỗi sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị mạng).

Đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Các hệ thống thông tin khác đang trình UBND tỉnh phê duyệt cấp độ. Thực hiện thử nghiệm Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng; Sở Thông tin và Truyền thông đang tham mưu trình UBND tỉnh cho triển khai chính thức.

Theo kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 10/2021: Tỉnh Hà Nam xếp vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố (xếp thứ 6 về Chính quyền số, xếp thứ 40 về Kinh tế số và xếp thứ 23 về Xã hội số).

Bên cạnh kết quả đạt được, thực trạng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn có một số tồn tại: Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử còn thấp rất thấp; trung tâm điều hành thông minh của tỉnh được trang bị nhưng chưa đi vào hoạt động thực chất; mới chỉ đầu tư một số thiết bị phần cứng, phần mềm điều hành đang ở dạng cung cấp thử nghiệm; một số hệ thống chưa được triển khai đầy đủ theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Nguyên nhân của các tồn tại này là do: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế, chưa quyết liệt; các nền tảng số còn chưa được triển khai đồng bộ, nhiều cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin còn chưa tích hợp, kết nối; người dân vẫn có thói quen nộp hồ sơ trực tiếp, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; kinh phí được bố trí cho nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn hẹp.

Trong thời gian tới, để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện môi trường pháp lý cho chuyển đổi số: Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghịquyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam; các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

- Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân. Hoàn thành việc kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam, Trung tâm điều hành thông minh thành phố Phủ Lý.

- Triển khai s ử dụ ng hi ệ u quả các nền tảng số quốc gia theo Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia bao của Bộ Thông tin và Truyền thông (35 nền tảng số quốc gia). Chủ trì triển khai sử dụng Nền tảng bản đồ số để cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý nhà nước và các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục xây dự ng và phối hợp xây dựng các cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; cơ sở dữ liệu lưu trữ; cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính... Xấy dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam.

-Tiếp tục duy trì, sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin của tỉnh đã triển khai, bao gồm: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số để ứng dụng vào sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp có hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm nhấn công, tăng sản lượng đầu ra…       

- Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC), thực hiện đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp. Tiếp tục đánh giá, xác định cấp độ của các hệ thống thông tin để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin tại các cơ quan.

Để tăng cường thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 28/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số đến năm 2025. Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần FPT sẽ triển khai những hoạt động hợp tác: FPT hỗ trợ rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; hỗ trợ các hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý của tỉnh; xây dựng, rà soát đề án liên quan đến thành phố thông minh và triển khai thí điểm đô thị thông minh sử dụng giải pháp toàn diện tích hợp hạ tầng số và các giải pháp số của FPT tại 01 thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh; phối hợp tổ chức nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm để thực hiện đánh giá các bộ chỉ số về năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính...; tổ chức chương trình giúp doanh nghiệp và hộ gia đình bán sản phẩm tại Hà Nam, chung tay đưa sản phẩm của Hà Nam ra toàn quốc thông qua nền tảng thương mại điện tử Sendo; phối hợp triển khai gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam trong việc tư vấn chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng chuyển đổi số; tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh để kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội với địa phương, đồng thời thông tin các hoạt động chuyển đổi số của Hà Nam lên Báo điện tử VnExpress; triển khai các chương trình đào tạo cho các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong hệ thống chính quyền tỉnh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số./.

​ 

Bản tin Khoa học và Công nghê