Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 56.NQ-HĐND về phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 56.NQ-HĐND về phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.
Xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch của ngành, lĩnh vực Bám sát tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ về khoa học và công nghệ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, để triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam