Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở
Sở khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch với mục đích yêu cầu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân chủ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân chủ trong tình hình mới
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam