Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.
Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, góp phần nâng
cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam