Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo c...

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình thực thi công vụ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam