Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai, duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001-2015 năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch triển khai, duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001-2015 năm 2024
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2024,
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam