Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền năm 2024
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân chủ, dân vận nhằm tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân chủ, dân vận trong tình hình mới. Qua đó giúp công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân, được nhân dân tin tưởng và yêu mến
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam