Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT- TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt...

Tin tức sự kiện  
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT- TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam