Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.
Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp
luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam