Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 740/KH-SKHCN ngày 08/11/2019 về tuyên, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019...

Hoạt động Thanh tra  
Kế hoạch số 740/KH-SKHCN ngày 08/11/2019 về tuyên, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam