Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 168/KH-SKHCN ngày 03/4/2019 về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ...

Hoạt động Thanh tra  
Kế hoạch số 168/KH-SKHCN ngày 03/4/2019 về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam