Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.-Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam