Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hành động số 379/KH-UBND ngày 28/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.​