Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
Triển khai cung cấp, công bố danh mục dữ liệu mở tại cơ quan, thu thập dữ liệu phục vụ công tác cải cách hành chính
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam