Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại
Thông qua công tác thông tin tuyên truyền làm cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm, cơ chế chính sách của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam