Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao.Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam