Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh H...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cá nhân, tổ chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.
 Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam