Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc đề nghị xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam lần thứ I

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc đề nghị xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam lần thứ I
Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam lần thứ I hướng dẫn về thể lệ, tiêu chí và thủ tục xét tặng Giải thưởng.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam