Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Tin tức sự kiện  
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.


https://www.vista.gov.vn/