Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030

Tin tức sự kiện  
Hội thảo góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030

Ngày 14/9/2022 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030. Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng.


https://www.vista.gov.vn/