Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử
Để thực hiện mục tiêu phát triển quốc gia và những cam kết quốc tế, việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử có vai trò, vị trí quan trọng. Do đó, ngành năng lượng nguyên tử phải có định hướng phát triển dài hạn và giải pháp để đáp ứng được các yêu cầu, thách thức trong thời kỳ phát triển mới. Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò tập hợp đội ngũ cán bộ, tư vấn, phản biện, giám định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn an ninh hạt nhân.

https://www.vista.gov.vn/