Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của của công nghiệp 4.0

Tin tức sự kiện  
Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của của công nghiệp 4.0
Hội thảo "Đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia ‘Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0', mã số KC-4.0/19-25, giai đoạn 2019-2023 và định hướng giai đoạn đến năm 2030".

https://www.vista.gov.vn/