Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và Tài liệu kiểm chứn...

Tin tức sự kiện  
Hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và Tài liệu kiểm chứng việc thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023
Đề nghị gửi Hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và Tài liệu kiểm chứng việc thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam