Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiện trạng chuyển đổi số tỉnh Hà Nam và những giải pháp chủ yếu thời gian tới

Tin tức sự kiện  
Hiện trạng chuyển đổi số tỉnh Hà Nam và những giải pháp chủ yếu thời gian tới

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Để thực hiện chuyển đổi số, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; HĐND tỉnh ban hanh Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó có 02 khoản phí giảm 40%, 05 khoản lệ phí giảm 60% khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6.png

Năm 2024, UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 108/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024; Kế hoạch số 121/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.

Theo đó, từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và Đề án 06 để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng, nền tảng, dữ liệu số, các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và các ứng dụng dùng chung.

Đến nay, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật:

- Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người dân về chuyển đổi số đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành thói quen không thể thiếu trong công việc, cuộc sống.

- Hạ tầng số, các nền tảng số đang dần được phát triển, triển khai ứng dụng; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

- Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử trong việc gửi, nhận trên môi trường mạng được đẩy mạnh.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được các cấp chính quyền quan tâm thúc đẩy sử dụng; tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Do đó kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Hà Nam luôn nằm trong những tỉnh có chỉ số cao (Hiện nay đang xếp 10/63 tỉnh, thành phố).

Năm 2023, Hà Nam được Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao nhiệm vụ: Tiên phong trong việc tổ chức triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, có cách làm để mang lại hiệu quả đột phá về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ nhà, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đặt ra. Kết quả thực hiện: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 78,9%; tăng 12,2% so với năm 2022; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 67,9%; tăng 35% so với năm 2022.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06: Hoàn thành 100% công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân gắn chip. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử đạt khoảng 93%. Việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên phần mềm liên thông của Bộ Công an được duy trì hiệu quả; nhiều mô hình của Đề án 06 trong Kế hoạch phối hợp giữa giữa Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Hà Nam và Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ đang được đẩy mạnh triển khai. Các thông tin thiết yếu, quan trọng của người dân được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử, từng bước thay thế giấy tờ trong một số giao dịch, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

- Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam đã được xây dựng, đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của tỉnh. Các chỉ số cơ bản về kinh tế - xã hội của tỉnh được tổng hợp, hiển thị. Hiện nay, đã được Bộ Công an kiểm tra đánh giá an toàn thông tin và đủ điều kiện để kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Toàn tỉnh đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn). Tổ công nghệ số cộng đồng đã hoạt động tích cực ở một số địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

- Tháng 01/2024, tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị chuyển đổi số doanh nghiệp với tổng số khoảng 400 doanh nghiệp tham gia.

- 100% số doanh nghiệp của tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử; 99% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử. 

- Hoạt động của người dân trên môi trường mạng đã ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng người sử dụng và thời lượng sử dụng. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 86%.

Công tác chuyển đổi số tỉnh Hà Nam thời gian qua đã có những kết quả ban đầu, tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như:

- Hạ tầng số, các nền tảng số chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra; các nền tảng số phục vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội còn thiếu. Nhiều cơ sở dữ liệu triển khai còn chậm. 

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống thông tin các Bộ, ngành, các cơ sở dữ liệu quốc gia vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ.

- Việc phát triển hạ tầng số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tại một số địa phương xảy ra tình trạng người dân cản trở, phản đối việc xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động do lo sợ sóng điện từ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Việc đo lường về kinh tế số, xã hội số còn gặp khó khăn, nên việc triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số còn lúng túng.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số còn hạn chế, các doanh nghiệp còn chưa mạnh dạn đầu tư ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

- Nhân lực về chuyển đổi số còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

- Người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn chưa có phương tiện, công cụ để khai thác thường xuyên; có nhiều người dân dùng điện thoại thông minh nhưng không sử dụng dịch vụ mạng, trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số còn gặp nhiều khó khăn.

Từ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, khó khăn, vướng mắc để thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới tỉnh Hà Nam xác định những giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện về chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số một cách đồng bộ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư, phát triển, hoàn thiện hạ tầng, nền tảng số; đẩy mạnh tạo lập, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; xây dựng chính quyền số để làm động lực thúc đẩy, dẫn dắt việc hình thành, phát triển kinh tế số, công dân số, xã hội số… nhằm cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số về nhân lực số, an toàn thông tin mạng, cũng như các chỉ tiêu hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số để cải thiện xếp hạng DTI của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam