Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thanh niên nông thôn hiện nay

Tin tức sự kiện  
Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thanh niên nông thôn hiện nay
Để ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đưa việc áp dụng công nghệ cao trở thành hướng đi bền vững cho sản xuất nông nghiệp của thanh niên nông thôn cũng như nhân rộng mô hình ra cả nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương và đất nước, thì chúng ta cần phải có sự nghiên cứu đồng bộ từ lý luận đến thực tiễn để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp với phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong thanh niên nông thôn hiện nay.

Trong thời gian qua, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã được thanh niên nông thôn tại một số địa phương nghiên cứu ứng dụng và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế với nhiều mô hình sản xuất như mô hình rau chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất hoa trong nhà lưới, mô hình sản xuất nông sản theo quy trình VietGAP…


https://www.vista.gov.vn/