Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận kỉ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2023).

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận kỉ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2023).
Thông qua các hoạt động “Tháng cao điểm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam