Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tin tức sự kiện  
Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 810/STTTT- BCVTCNTT về việc đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, qua rà soát thực trạng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy phần lớn các cơ quan, địa phương còn các tồn tại, hạn chế sau: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp (dưới 30% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2021); nhiều cơ quan chưa sử dụng chữ ký số trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Lãnh đạo, cán bộ công chức tham giải quyết thủ tục hành chính không thực hiện các bước theo quy trình trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; phần lớn là do cán bộ một cửa trực tiếp cập nhật hồ sơ và thực hiện các bước giải quyết thủ tục hành chính. Một số cơ quan chưa kết nối tích hợp thông tin tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hiện nay mới có 10 cơ quan thực hiện). Tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn rất ít, nhiều cơ quan không có. Một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan chưa đáp ứng điều kiện để kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Có giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường sử dụng chữ ký số trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

2. Yêu cầu lãnh đạo, cán bộ công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính phải tham gia trực tiếp theo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

3. Phối hợp VNPT Hà Nam kết nối tích hợp thông tin tài khoản của các cơ quan để thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công chính để gửi và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

5. Chủ động rà soát, cung cấp, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2021 đạt tối thiểu 50%.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khẩn trương rà soát mã thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo trùng khớp với mã thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đảm bảo năm 2021 đạt tỷ lệ 100% mã thủ tục hành chính trùng khớp để phục vụ kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam