Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH HÀ NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VỀ TĂNG C...

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH HÀ NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NỘI BỘ

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam có 29

đảng bộ, chi bộ cơ sở, 50 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với tổng số hơn một ngàn đảng viên; 6 đảng bộ Công an các huyện, thành phố, với 60 chi bộ trực thuộc, tổng số hơn tám trăm đảng viên. Với quyết tâm mạnh mẽ và phát huy kết quả đã đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đón nhận, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng và bám sát vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Do vậy, đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết tâm, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao, với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên. Đồng thời ban hành Chương trình hành động, chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị Công an trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp, tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng tâm của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề ra 2 nhóm giải pháp trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đó là nhóm giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong Công an tỉnh; nhóm giải pháp thứ 2 là thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, đã mở 01 lớp cao cấp lý luận chính trị cho 118 lãnh đạo, chỉ huy; 02 lớp hoàn thiện bổ sung kiến thức cấp bằng trung cấp lý luận chính trị cho 210 đồng chí; 01 lớp bồi dưỡng chức danh trưởng phòng, trưởng Công an huyện cho 85 đồng chí, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 250 đồng chí. Kịp thời cung cấp thông tin thời sự, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm để định hướng công tác tuyên truyền, đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm tư tưởng sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy gợi ý nội dung kiểm điểm đối với một số tập thể, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp. Tập trung chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc một số việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", tự chuyển hóa" nêu trong Nghị quyết, với tinh thần cấp trên kiểm điểm trước, cấp dưới kiểm điểm sau, trong đó các đồng chí cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn tự soi mình, chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đề ra được những biện pháp khắc phục, sửa chữa. Người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến", tự chuyển hóa"; lấy kết quả chương trình hành động của tập thể, cá nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến" làm tiêu chí bình xét thi đua hằng năm. Đồng thời chỉ đạo bổ sung, đưa nội dung “tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", về công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020; 01 Thông tri “tự học, tự rèn" trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, xây dựng 61 mô hình “Dân vận khéo". Đặc biệt đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU, ngày 06/2/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, chọn đơn vị làm điểm, ký kết giao ước thi đua... Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ và Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nói đi đôi với làm, triệt để khắc phục biểu hiện quan liêu. Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng dư luận, các mối quan hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác định hướng tuyên truyền đấu tranh, phản bác

các quan điểm sai trái, thù địch, phản động.

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", tự chuyển hóa" là cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm" - kẻ thù bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, vì vậy, bên cạnh việc giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ động, tự giác cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ để cán bộ, đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của các cấp ủy đảng, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế; công tác nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và công khai kết quả để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến", tự chuyển hóa". Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến nay, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức 06 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện Điều lệ Đảng; thành lập đoàn kiểm tra công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở 19 đảng bộ, chi bộ cơ sở; phối hợp tổ chức 01 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác cải cách hành chính tại 03 Đảng bộ Công an các huyện, thành phố. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; xác minh làm rõ những biểu hiện tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ, đơn thư khiếu tố của nhân dân liên quan đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Công an tỉnh, gắn việc thực hiện phòng, chống tham nhũng với việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực công tác, nhất là trong sử dụng kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, tài sản...Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền tố cáo nhằm xóa bỏ rào cản, phát huy mọi nguồn lực từ nhân dân; bố trí cán bộ có kinh nghiệm làm công tác tiếp dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các nội quy, quy định liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của Công an tỉnh. Duy trì tổ chức diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến của nhân dân" hằng năm, đặt các hòm thư góp ý tại những nơi tiếp công dân để nhân dân đóng góp ý kiến về tình hình ANTT, những vấn đề nảy sinh đang được dư luận quần chúng quan tâm; về thực hiện các nhiệm vụ được giao; về giải quyết các vụ việc trên địa bàn, về đạo đức, lối sống, biểu hiện suy thoái, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ Công an tỉnh còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số chi, đảng bộ còn hạn chế nhất định; Một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tính tự giác trong học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác và phẩm chất chính trị nên chất lượng công tác chưa cao; Công tác tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên, nhất là đảng viên trẻ còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên là do việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ chuyển biến còn chậm, chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt còn nặng về đánh giá công tác chuyên môn, chưa phát huy nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; Công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên còn chưa chặt chẽ.

Với những kết quả đã đạt được trong bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh, xin rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Thường xuyên bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam, tập trung chỉ đạo thực hiện, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức hành động trong toàn Đảng bộ. Căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, chủ động ban hành các nghị quyết, thông tri, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Do vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đề cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết.

Hai là: Các cấp ủy Đảng phải chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện vi phạm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhất là tự soi, tự sửa, phải xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế mắc phải. Thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với lực lượng Công an trong tỉnh.

Bốn là: Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải thật sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Công an các huyện, thành phố, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện Quy định nêu gương... để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Kiên quyết xử lý những trường hợp có biểu hiện suy thoái, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Sau triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tăng cường hơn sức mạnh đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt; tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ rệt. Toàn Đảng bộ đang thực hiện một quyết tâm chính trị mới, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những kết quả đạt được tuy mới chỉ là bước đầu nhưng đã tiếp thêm sức mạnh động viên, cổ vũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV đã đề ra./.