Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ XV tỉnh Hà Nam và lần thứ XVII toàn quốc năm 2021

Liên hiệp hội  
Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ XV tỉnh Hà Nam và lần thứ XVII toàn quốc năm 2021
Công văn số 69/LHH-BTC V/v thay đổi thời gian và tích cực hoàn thiện mô hình/ sản phẩm tham dự Cuộc thi lần thứ XV tỉnh Hà Nam và toàn quốc lần thứ XVII năm 2021
 Công văn số 701.SGDDT-GDTrHTX. V/v tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ XV tỉnh Hà Nam và lần thứ XVII toàn quốc năm 2021​
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam