Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 19/LHH/BTC Về việc triển khai, tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng VIFOTEC) năm 2021.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam  
Công văn số 19/LHH/BTC Về việc triển khai, tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng VIFOTEC) năm 2021.
Sở Khoa học và Công nghệ