Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
Tin liên quan