Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh H...

Tin tức sự kiện  
Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Hà Nam năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1697/UBND-NC về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Hà Nam năm 2021. Theo đó, thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

-Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã) chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong công tác cải cách hành chính.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch số 1800/KH-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo; Báo cáo số 101/BC-SNV ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ về kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020, xây dựng kế hoạch triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp, công tác phối hợp liên ngành, liên cấp để tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được và tổ chức triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh, cụ thể:

- Về Công tác chỉ đạo điều hành:

+ Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để các tổ chức, cá nhân tích cực nghiên cứu, tham mưu các giải pháp, sáng kiến, cách làm mới, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đề xuất cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận để triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Đôn đốc các cơ quan, đơn vị công bố thủ tục hành chính theo quy định và công khai thủ tục hành chính kịp thời; Thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (chậm nhất là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố); Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác rà soát, đánh giá tác động (nếu có) và kiểm soát thủ tục hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; Tích cực rà soát các Bộ thủ tục hành chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ kịp thời. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của Bộ Tư pháp.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách tài chính công: Tham mưu ban hành các văn bản quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện tốt các quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý. Tăng cường giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 đảm bảo đạt tỷ lệ theo yêu cầu.

- Hiện đại hóa hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng hiện đại hóa hành chính: Rà soát lại Bộ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tránh trường hợp có mã chưa trùng khớp với mã thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Triển khai mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị ở mức độ 3, 4; đảm bảo ít nhất 70% thủ tục hành chính cung cấp đạt mức độ 3 và 30% đạt mức độ 4. Nâng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo trên 30% thủ tục hành chính mức độ 3 trở lên có phát sinh và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Đảm bảo tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công qua mạng, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

- Đánh giá tác động của cải cách hành chính thông qua điều tra xã hội học:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu ban hành các chính sách thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất và đầu tư mở rộng sản xuất. Phấn đấu nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thành lập mới trong năm, mức thu hút đầu tư tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh năm sau cao hơn năm trước.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập trên địa bàn tỉnh./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam