Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh.
Theo Quyết định, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá vào Phụ lục II tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau: “r. Giá dịch vụ xe điện bốn bánh vận chuyển khách".

UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này của cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng kê khai giá trên địa bàn tỉnh mà không có tên trong danh mục thực hiện kê khai giá của Bộ Tài chính, Bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền; lập và gửi danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kê khai giá trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành thông báo đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/4/2019.
Xem chi tiết:
http://hanam.gov.vn