Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị vào Dự thảo Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030