Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10

Tuần từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10


Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  20/10

 

 

 

Thứ 3

Ngày 21/10

 

13h 30 Dự HT Khoa học ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Y-Dược.

Tại Cục Thông tin KH và CN quốc gia.

 

Thứ 4

Ngày 22/10

 

13h30 Dự HT Khoa học phát triển nông nghiệp sạch bằng công nghệ sinh học.

Tại Cục Thông tin KH và CN quốc gia.

 

Thứ 5

Ngày 23/10

8h Dự HT khoa học ứng dụng CNSH trong xử lý môi trường. 

Tại Cục thông tin KH &CN quốc gia

 

 

Thứ 6

Ngày 24/10

8h Dự HT phương thức tìm kiếm thông tin KH &CN,

thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tiếp cận các Quỹ hỗ trợ phát triển

 

 

Thứ 7

Ngày 25/10

 

 

 

CNhật

Ngày 26/10